Oil FOOD
Package KEMPINK
Oil HRAČKY
Oil DOMÁCÍ
POTŘEBY
Oil TEXTIL
Úvodní strana » GDPR » Informace pro zaměstnance

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

 

Vážení zaměstnanci,

naše společnost VOG s.r.o., IČO 60465026, sídlo Všechromy 43, 251 63 Strančice, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. 26636 (dále „zaměstnavatel“) je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné a že jste povinni nás informovat o jakékoli změně v těchto osobních údajích bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů zaměstnavatelem se, prosím, obraťte na:

Petru Janečkovou, e-mail: petra.janeckova@vog.cz

1. Proč tyto osobní údaje zaměstnavatel zpracovává?

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnance zejména z těchto důvodů (účelů):

(I) uzavření pracovní smlouvy, či jiné dohody se zaměstnancem.

(II) vedení personální a mzdové agendy (např. vedení osobního spisu, vyplácení mzdy, daňové účely apod.).

(III) evidenční a organizační účely.

(IV) ochrany životů a zdraví zaměstnanců, majetku zaměstnavatele.

2. Co zaměstnavatele opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Zaměstnavatel je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:

(I) je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ním zaměstnanci uzavřeli (včetně samotného uzavření); v případě, že zaměstnanec odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. pokud zaměstnanec požaduje zasílat mzdu na bankovní účet, musí zaměstnavateli poskytnout číslo účtu).

(II) zaměstnavatel musí plnit právní povinnosti, které mu ukládá zákon (např. povinnost vést osobní spis).

(III) je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých či třetí strany (např. z důvodu ochrany života a zdraví zaměstnanců, ochrany majetku zaměstnavatele, apod.).

3. Jaké osobní údaje zaměstnavatel zpracovává?

Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnance zejména v tomto rozsahu:

(I) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresu trvalého bydliště, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.

(II) Popisné údaje: údaje o vzdělání, bankovní spojení, údaje o předchozím zaměstnání, údaje o vedených exekučních řízeních/insolvenčních řízeních, údaje o výši mzdy či jiné odměny.

(III) Údaje o třetí osobě: adresní a identifikační údaje rodinných příslušníků (manžela/manželky, dítěte).

4. Komu může zaměstnavatel zpřístupnit osobní údaje?

Zaměstnanec bere na vědomí, že zaměstnavatel je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

(I) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po zaměstnavateli požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

(II) zpracovateli, se kterým zaměstnavatel spolupracuje, zejména společnosti Affidea Praha s.r.o., IČO 25633864, sídlo Šustova 1930, 148 00 Praha 11 - Chodov.

Zaměstnavatel neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

5. Jak dlouho bude zaměstnavatel uchovávat osobní údaje?

Zaměstnavatel bude osobní údaje zaměstnance uchovávat po dobu trvání pracovního poměru (pracovněprávního vztahu), či jiného smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv zaměstnavatele. Konkrétní informace budou zaměstnanci sděleny na jeho žádost.

6. Jaká jsou práva zaměstnance?

(I) Právo na přístup k osobním údajům: právo zaměstnance získat od zaměstnavatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, má dále právo získat přístup k těmto osobním údajům.

(II) Právo na opravu a doplnění: zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Současně má zaměstnanec právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování.

(III) Právo na výmaz: zaměstnanec má právo, aby zaměstnavatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b) zaměstnanec odvolá souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

c) zaměstnanec vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na zaměstnavatele,

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

(IV) Právo na omezení zpracování: zaměstnanec má právo na to, aby zaměstnavatel omezil zpracování, pokud:

a) zaměstnanec popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl zaměstnavatel přesnost osobních údajů ověřit,

b) zpracování je protiprávní a zaměstnanec odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití,

c) zaměstnavatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zaměstnanec je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

d) zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody zaměstnavatele převažují nad oprávněnými důvody zaměstnance.

(V) Právo na přenositelnost údajů: zaměstnanec má právo získat osobní údaje, jež poskytl zaměstnavateli a které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím původního správce a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně.

(VI) Právo na odvolání souhlasu: zaměstnanec má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na daném souhlasu.

(VII) Právo vznést námitku: zaměstnanec má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, prováděného na základě právních důvodů.

(VIII) Právo podat stížnost: zaměstnanec má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Informace je platná ke dni: 25. 5. 2018