Oil
Package
Oil
Oil
Oil
Home » GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ FYZICKÝCH OSOB V DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH

 

Naše společnost VOG s.r.o., IČO 60465026, sídlo Všechromy 43, 251 63 Strančice, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, sp. zn. 26636 (dále „správce“) je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na:

Michaelu Cölbovou, e-mail: colbova@vog.cz

1.  Proč tyto osobní údaje společnost zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje fyzických osob zejména z těchto důvodů (účelů):

(I) uzavření příslušné smlouvy / vyřízení objednávky / poskytnutí služby.

(II) vedení databáze dodavatelů a odběratelů a jejich kontaktních údajů.

(III) fakturace a vedení účetnictví.

(IV) vedení pohledávek vůči dodavatelům a odběratelům.

(V) poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.

2. Co společnost opravňuje ke zpracování osobních údajů za výše uvedenými účely?

Správce je oprávněn/povinen zpracovávat osobní údaje, pokud:

(I) je potřebuje pro splnění jakékoliv smlouvy (dohody), kterou s ní dodavatelé a odběratelé uzavřeli (včetně samotného uzavření); v případě, že dodavatel nebo odběratel odmítne takové údaje poskytnout, není možné smlouvu (dohodu) uzavřít, resp. plnění ze smlouvy požadovat (např. vyřízení objednávky, poskytnutí služby).

(II) správce musí plnit právní povinnosti, které ji ukládá zákon (např. povinnost ověřovat totožnost).

(III) je potřebuje pro účely oprávněných zájmů svých z důvodu vedení si databáze dodavatelů a odběratelů.

3. Jaké osobní údaje společnost zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje dodavatele a odběratele zejména v tomto rozsahu:

(I) Adresní a identifikační údaje: jméno společnosti, adresu, telefonický kontakt, e-mailovou adresu.

(II) Údaje ze vzájemné komunikace: ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak

(III) Platební údaje: bankovní spojení, údaj o zaplacené nebo dlužné částce.

(IV) Údaje o třetí osobě: jméno, příjmení, e-mail zástupce dodavatele nebo odběratele.

4. Komu může společnost zpřístupnit osobní údaje?

Dodavatel nebo odběratel bere na vědomí, že správce je oprávněn zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

(I) subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.).

Správce neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí.

5. Jak dlouho bude společnost uchovávat osobní údaje?

Správce bude osobní údaje klienta uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv správce. Konkrétní informace budou sděleny na základě písemné žádosti.

6. Jaká jsou práva klienta?

(I) Právo na přístup k osobním údajům: právo subjektu údajů získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud ano, má dále právo získat přístup k těmto osobním údajům.

(II) Právo na opravu a doplnění: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Současně má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování.

(III) Právo na výmaz: subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány, a současně neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují převažující oprávněné důvody pro zpracování,

d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti vztahující se na správce,

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

(IV) Právo na omezení zpracování: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud:

a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit,

b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití,

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektů údajů.

(V) Právo na přenositelnost údajů: subjekt údajů má právo získat osobní údaje, jež poskytl správce a které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím původního správce a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně.

(VI) Právo na odvolání souhlasu: subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na daném souhlasu.

(VII) Právo vznést námitku: subjekt údajů má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, prováděného na základě právních důvodů.

(VIII) Právo podat stížnost: subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Informace je platná ke dni:  25.5.2018